รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล

คลินิกโรคไต

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2540
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคไต

ตารางปฏิบัติงาน