ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2538
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน