รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์

คลินิกโรคผิวหนัง

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกีบรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2539
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคผิวหนัง
  • โรงทางอายุรกรรม

 


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง
ดูเพิ่มเติม