รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์

คลินิกโรคผิวหนัง

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ตจวิทยา
อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกีบรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2539
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคผิวหนัง
  • โรงทางอายุรกรรม

 


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง
ดูเพิ่มเติม