รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์

คลินิกโรคผิวหนัง

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกีบรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2539
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคผิวหนัง
  • โรงทางอายุรกรรม

 


ตารางปฏิบัติงาน