พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

7

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

21

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

4

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

18

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

5

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

19

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

6

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

20

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

3

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

17

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

3

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

17

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

4

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

18

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
ดูเพิ่มเติม