พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
ดูเพิ่มเติม