พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน