นพ.อำพน พรงาม

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขาอายุรศาสต์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน