พญ.นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2562
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม