ผศ.พญ.ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒิโฒ

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2547
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย, 2550
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • มารดาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
  • ทารกผิดปกติในครรภ์

ตารางปฏิบัติงาน