นพ.พิสาข์ พิพิธพร

นพ.พิสาข์ พิพิธพร

คลินิกอายุรศาสตร์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด , ประเทศไทย, 2564
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

3

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

10

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

17

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

24

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)
ดูเพิ่มเติม