เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

 1. แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เป็นการล่วงหน้า)
 2. มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2566 เรื่องการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 3. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับภาษาไทย)
 4. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Eng Version)
 5. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 6. เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจสูงสุดในการจัดทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
 7. เอกสารแนบ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัท
 8. เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 9. เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน อาคาร ที่ดิน ของบริษัท
 10. อกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท (ฉบับเต็ม)
 11. เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย
 12. แจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (SETLink)
 13. แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุม AGM 2566 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
 14. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 15. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 16. บันทึกวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 17. ประกาศจ่ายเงินปันผล (รอบบัญชี 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565)

ประจำปี 2565

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
 2. แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
 3. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 4. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 5. เอกสารแนบรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 6. งบการเงิน ปี 2564
 7. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 8. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 9. เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปีและงบการเงินรูปแบบดิจิทัล QR Code
 10. เอกสารแนบ 3 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 11. เอกสารแนบ 4 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 12. เอกสารแนบ 5 ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 13. เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงการมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
 14. เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทฯ
 15. เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
 16. เอกสารแนบ 9 ข้อมูลกรรมการ อิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น
 17. เอกสารแนบ 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
 18. เอกสารแนบ 11 แผนที่การประชุม
 19. เอกสารแนบ 12 แบบขอรับหนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือรายงานประจำปี 2564 ฉบับรูปเล่ม
 20. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 21. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประจำปี 2564

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2564
 2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 3. รายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 5. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563
 2. Annual Report 2019
 3. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
 4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 5. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562
 2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2561
 4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 5. ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2560
 4. เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการพ้นวาระ
 5. เอกสารแนบ 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
 7. เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัท
 8. เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
 9. เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการอิสระ
 10. เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม
 12. E07 Enclosure 7 Proxy Form (หนังสือมอบฉันทะภาษาอังกฤษ)
 13. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 14. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 15. ภาพความก้าวหน้าอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่
 16. วิดีทัศน์ โรงพยาบาลแห่งใหม่ 25 เมษายน 2561

ประจำปี 2560

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2560
 3. รายงานประจำปี 2560
 4. ประวัติผู้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. ประวัติผู้สอบบัญชี
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
 7. ข้อบังคับของบริษัท
 8. หนังสือมอบอำนาจ
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระ
 10. ขั้นตอน
 11. แผนที่
 12. หนังสือมอบอำนาจ (English)
 13. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560_RPH
 14. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560_RPH