เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

ประจำปี 2565

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประจำปี 2564

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2564
 2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 3. รายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 5. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563
 2. Annual Report 2019
 3. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
 4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 5. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562
 2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2561
 4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 5. ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2560
 4. เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการพ้นวาระ
 5. เอกสารแนบ 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
 7. เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัท
 8. เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
 9. เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการอิสระ
 10. เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม
 12. E07 Enclosure 7 Proxy Form (หนังสือมอบฉันทะภาษาอังกฤษ)
 13. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 14. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 15. ภาพความก้าวหน้าอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่
 16. วิดีทัศน์ โรงพยาบาลแห่งใหม่ 25 เมษายน 2561

ประจำปี 2560

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2560
 3. รายงานประจำปี 2560
 4. ประวัติผู้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. ประวัติผู้สอบบัญชี
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
 7. ข้อบังคับของบริษัท
 8. หนังสือมอบอำนาจ
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระ
 10. ขั้นตอน
 11. แผนที่
 12. หนังสือมอบอำนาจ (English)
 13. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560_RPH
 14. ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560_RPH