นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร
  • สาขาออร์โธปิดิกส์ , ประเทศไทย, 2555
  • Visiting Fellowship in hip and knee arthroplasty, Hospital for Special Surgery, New York, USA
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Hip & Knee Diseases (โรคข้อสะโพกข้อเข่า)
  • Direct Anterior Hip Arthroplasty (DAA Hip surgery) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยแผลทางด้านหน้า เพื่อการฟื้นตัวไว
  • Minimally invasive arthroplasty surgery การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมชนิดบาดแผลผ่าตัดเล็กและบาดเจ็บน้อย
  • Computer-assisted and Navigation system arthroplasty surgery การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบนำร่องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ตารางปฏิบัติงาน