นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วุฒิบัตร
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Sport medicine

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

9

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

23

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬา
ดูเพิ่มเติม