รศ.นพ. สุรชัย แซ่จึง

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , ประเทศไทย, 2541

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย,2546

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

Traumatology
Spinal surgery


ตารางปฏิบัติงาน