รศ.นพ.สุรชัย แซ่จึง

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2541
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Traumatology
  • Spinal surgery

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

29

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
ดูเพิ่มเติม