นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

 


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ
ดูเพิ่มเติม