นพ.กมลศักดิ์ สุคนธมาน

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Hip and knee reconstruction

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

1

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

8

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

15

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

22

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

29

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
ดูเพิ่มเติม