นพ.กมลศักดิ์ สุคนธมาน

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Hip and knee reconstruction

ตารางปฏิบัติงาน