นพ. กมลศักดิ์ สุคนธมาน

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , ประเทศไทย, 2551

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

Hip and knee reconstruction


ตารางปฏิบัติงาน