พญ.ยุวดี อิฐรัตน์

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวช, ประเทศไทย, 2562
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • มะเร็งนรีเวช
  • ส่องกล้องปากมดลูก และตัดปากมดลูกด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

ตารางปฏิบัติงาน