รศ.นพ. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526

  • วุฒิบัตร

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2529

– อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย,2548

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

-วางแผนครอบครัว

-ฝากครรภ์คลอดบุตร


ตารางปฏิบัติงาน