รศ.นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล

คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2552
  • อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม, ประเทศไทย, 2558
  •  ประกาศนียบัตรของการฝึกอบรม clinical fellowship in gynecologic endoscopy and minimally invasive therapy จาก Division of endoscopy, Department of Obstetrics and Gynecology, Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan 2560
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง ทางนรีเวช แพทยสภา, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เช่น โรคเนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง และการผ่าตัดมดลูกแบบไร้แผล
  • ภาวะมดลูกหย่อนและภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

ตารางปฏิบัติงาน