ผศ.นพ. ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล

คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547

  • วุฒิบัตร

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2552

-อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ,ประเทศไทย, 2558
– ประกาศนียบัตรของการฝึกอบรม clinical fellowship in gynecologic endoscopy and minimally invasive therapy จาก Division of endoscopy, Department of Obstetrics and Gynecology, Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan 2560
-ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง ทางนรีเวช แพทยสภา, ประเทศไทย, 2563

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

-การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เช่น โรคเนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง และการผ่าตัดมดลูกแบบไร้แผล
-ภาวะมดลูกหย่อนและภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้


ตารางปฏิบัติงาน