ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2542

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อาการสตรีวัยทอง (สตรีวัยหมดประจำเดือน)(Menopause)
  • อาการประจำเดือนผิดปกติ: ได้แก่ ประจำเดือนขาด ประจำเดือนมามากไป น้อยไป ปวดประจำเดือน
  • อาการพบร่วมระหว่างมีประจำเดือน(Premenstrual Syndrome: PMS): ได้แก่ ปวดศรีษะ migran อารมณ์เศร้า โกรธ เครียด คัดเต้านม ปวดหลัง
  • กลุ่มอาการ ถุงน้ำหลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome)
  • อาการน้ำนมไหล (Galactorrhea)
  • อาการทางนรีเวชในวัยเด็กและวัยรุ่น (Pediatric Gynecology) ได้แก่ ประจำเดือนผิดปกติ ตกขาว ปวดท้องน้อยในเด็กหญิงหรือวัยรุ่น

ตารางปฏิบัติงาน