ผศ.พญ. ศรีนารี แก้วฤดี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528

  •  วุฒิบัตร ฯ

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2534

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย,2542

 ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
  • อาการสตรีวัยทอง (สตรีวัยหมดประจำเดือน)(Menopause)
  • อาการประจำเดือนผิดปกติ: ได้แก่ ประจำเดือนขาด ประจำเดือนมามากไป น้อยไป ปวดประจำเดือน
  • อาการพบร่วมระหว่างมีประจำเดือน(Premenstrual Syndrome: PMS): ได้แก่ ปวดศรีษะ migran อารมณ์เศร้า โกรธ เครียด คัดเต้านม ปวดหลัง
  • กลุ่มอาการ ถุงน้ำหลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome)
  • อาการน้ำนมไหล (Galactorrhea)
  • อาการทางนรีเวชในวัยเด็กและวัยรุ่น (Pediatric Gynecology) ได้แก่ ประจำเดือนผิดปกติ ตกขาว ปวดท้องน้อยในเด็กหญิงหรือวัยรุ่น

ตารางปฏิบัติงาน