พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535

  • วุฒิบัตร

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2539

– อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย,2546

 

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน