พญ. ภาณิชา วัฒนากมลชัย

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550

  • วุฒิบัตร

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2554

– อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย,2559

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

– มีบุตรยาก
– วางแผนครอบครัว
– สตรีวัยหมดประจำเดือน
– ผ่าตัดส่องกล้อง


ตารางปฏิบัติงาน