ผศ.พญ.อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล

คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
 วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2553
  • Certificate in Gynecologic Oncology, Thai Medical Council 2013-2014
  • Clinical fellowship in The Asia-Pacific Association for Gynecologic 2017
  • Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Linkuo Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan, 2560
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง ทางนรีเวช แพทยสภา, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เช่น โรคเนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข่ ตัดมดลูกผ่านกล้อง ผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางนรีเวช
  • โรคมะเร็งทางนรีเวช เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก

ตารางปฏิบัติงาน