พญ.สุชารัตน์  บุตรธรรม

พญ.สุชารัตน์ บุตรธรรม

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
วุฒิบัตรฯ
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2561
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

5

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป
ดูเพิ่มเติม