นพ.กฤษ สาลัง

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
  • Orthopedic oncology fellowship at Siriraj Hospital ,Thailand, 2012
  • Adult Reconstruction Fellowship at University of Auckland, New Zealand, 2020
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Primary and revision hip arthroplasty (ข้อสะโพกเทียม )
  • Primary and revision knee arthroplasty (ข้อเข่าเทียม)
  • Primary and revision shoulder arthroplasty (ข้อไหล่เทียม)
  • Tumor prosthesis and reconstruction in benign and malignant bone tumor (เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อ)

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

1

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

15

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

29

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก
ดูเพิ่มเติม