นพ.กฤษ สาลัง

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
  • Adult Reconstruction Fellowship at University of Auckland, New Zealand, 2020
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Primary and revision hip arthroplasty
  • Primary and revision knee arthroplasty
  • Primary and revision shoulder arthroplasty
  • Tumor prosthesis and reconstruction in benign and malignant bone tumor

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

1

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

15

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

29

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

2

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

16

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

30

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก
ดูเพิ่มเติม