21 ตุลาคม 2565 “วันพยาบาลแห่งชาติ”

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอถวายสดุดี น้อมรำลึกถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศ พระองค์ ช่วยเหลือปวงชนชาวไทย ด้านการพยาบาล และทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไทย ให้ได้ตระหนักถึงภารกิจ การบริการดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามโรงพยาบาลราชพฤกษ์ แพทย์ พยาบาล ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่าน ขอถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอสืบสานพระปณิธาน เพื่อสุขภาวะของประชาชน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สืบต่อไป