E- VOUCHER

ในฐานะผู้จัดการฉีดวัคซีนให้กับเครือธนบุรี (THG)

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความยินดี มอบ E-VOUCHER พิเศษ


สำหรับท่านที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 2565

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • แสดง E-VOUCHER รับการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (มูลค่า790บาท)
  • ถ้าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิใน ข้อ.1 ท่านสามารถเปลี่ยนมาใช้สิทธิ เพื่อเป็นส่วนลดในการตรวจสุขภาพ
    ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้ในมูลค่า 790 บาท
  • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับรายการ อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุใน E-VOUCHER ได้

*ระยะเวลาการใช้สิทธิ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ ระบุใน E-VOUCHER

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์