แจ้งทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 5 ปี

 📢📢 เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

เนื่องจากทางโรงพยาบาลขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 จนถึงปีพ.ศ. 2559 หรือผู้ที่รับบริการครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2559

หากท่านมีความประสงค์ต้องการประวัติรักษาของท่านหรือญาติ กรุณานำบัตรประชาชนเจ้าของประวัติมายื่นเรื่องดำเนินการได้ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์

หรือสามารถติดต่อได้ที่ ☎ 0 836 667 788 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขออนุญาตดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติทั้งหมดต่อไป