นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ด้าน Foot and Ankle (โรคเท้าและข้อเท้า)

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
ดูเพิ่มเติม