นพ. พงศธร ชัยเลิศพงษา

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาออร์โธปิดิกส์ , ประเทศไทย, 2561

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ด้าน Foot and Ankle (โรคเท้าและข้อเท้า)


ตารางปฏิบัติงาน