นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ด้าน Foot and Ankle (โรคเท้าและข้อเท้า)

ตารางปฏิบัติงาน