ผศ.นพ. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , ประเทศไทย, 2549

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (Pediatric Orthopaedic Surgery)
กระดูกหักในเด็ก
กระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก
เท้าปุก
แขนขาโก่งผิดรูป


ตารางปฏิบัติงาน