ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2549
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (Pediatric Orthopaedic Surgery)
  • กระดูกหักในเด็ก
  • กระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก
  • เท้าปุก
  • แขนขาโก่งผิดรูป

ตารางปฏิบัติงาน