ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มาตรการ ปฏิบัติและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กรณีจัดประชุม หรือสัมมนา ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อรองรับการประชุมดังกล่าว โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จึงปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เป็นไปตามมาตรฐาน ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมถึงโรงพยาบาล พนักงาน จะทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุมจากนั้น ในกรณีผลตรวจปกติ พนักงานจะทำการคัดกรองอีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมได้

ซึ่งพนักงานทุกคนจะใส่เครื่องป้องกัน และปฏิบัติ ตามาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ภายในห้องประชุม มีการจัดโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเว้นระยะประมาณ 2 เมตร จากโครงสร้างอาคารที่เป็นระบบ Hybrid ทำให้เราสามารถเปลี่ยนระบบระบายอากาศในห้องประชุมเป็นระบบเปิดได้เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค และถ่ายเทอากาศอยู่ตลอดเวลา ขณะร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตลอดการประชุม

ขอให้ทุกท่านมั่นใจถึงความสะอาด ปลอดภัย เมื่อเข้ามาในโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เพราะพวกเราเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชาวขอนแก่นและประชาชนทุกคน

แม้กายป่วย ใจไม่ป่วย โรงพยาบาลราชพฤกษ์ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์