แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร (EGD & Colonoscopy)

13,000 ฿29,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร

ส่องกล้องตรวจหลอดอาหารกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น

sophago – Gastro – Duodenoscopy ; EGD

ราคาเหมาจ่าย 13,000 บาท

เงื่อนไข

• ราคานี้รวมค่าบริการการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ Local Anesthesia

• รวมค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ + เชื้อ H.Pylori แล้ว

ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Colonoscopy

ราคาเหมาจ่าย 20,000 บาท

เงื่อนไข

• ราคานี้รวมค่าบริการการระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ Sedation

• ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ

ส่องกล้องตรวจหลอดอาหารกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น

และ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

EGD + Colonoscopy

ราคาเหมาจ่าย 29,000 บาท

เงื่อนไข

• ราคานี้รวมค่าบริการการระงับความรู้สึก โดยวิสัญญีแพทย์ Sedation

• รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะ 1 ชิ้น + เชื้อ H.Pylori

• ราคานี้ไม่รวมตรวจชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกห้องผ่าตัด ชั้น 3 0 4333 3555 ต่อ 3039, 3059