ทพ.ธนัท จรัสรังสีชล

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
วุฒิบัตร ฯ
  • Master of science (Prosthodontics) International Program, Thailand, 2019
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางปฏิบัติงาน