ทพ.ธนัท จรัสรังสีชล

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
วุฒิบัตร ฯ
  • Master of science (Prosthodontics) International Program, Thailand, 2019
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

7

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

9

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

14

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

21

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

23

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

28

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
ดูเพิ่มเติม