ทพ.ธนัท จรัสรังสีชล

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
วุฒิบัตร ฯ
  • Master of science (Prosthodontics) International Program, Thailand, 2019
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
ดูเพิ่มเติม