ทพ. ธนัท จรัสรังสีชล

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557

  • วุฒิบัตร ฯ

Master of science (Prosthodontics) International Program, Thailand, 2019

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ทันตกรรมประดิษฐ์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

27

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

7

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

9

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

14

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

21

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

23

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

28

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

1

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

8

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

15

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

22

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

29

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
ดูเพิ่มเติม