ทพญ. วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556

วุฒิบัตร ฯ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) , ประเทศไทย, 2562

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ทันตกรรมจัดฟัน


ตารางปฏิบัติงาน