ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน), ประเทศไทย, 2562
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางปฏิบัติงาน