พญ. พจีมาศ กิตติปัญญางาม

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ประเทศไทย, 2559

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

Cardiac rehabilitation
Swallowing rehabilitation


ตารางปฏิบัติงาน