พญ. บัวกาญจน์ กายาผาด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ประเทศไทย, 2555

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

Trigger point release in office syndrome


ตารางปฏิบัติงาน