พญ.บัวกาญจน์ กายาผาด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Trigger point release in office syndrome

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

5

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

19

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

9

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

23

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

3

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

17

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

4

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

18

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

8

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

22

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

1

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

15

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

29

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

2

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

16

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

30

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ดูเพิ่มเติม