นพ.กฤษกร จริงจิตร

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ระบบประสาท
  • กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

ตารางปฏิบัติงาน