นพ. กฤษกร จริงจิตร

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ , ประเทศไทย, 2556

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ระบบประสาท

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท


ตารางปฏิบัติงาน