นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2538
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ตารางปฏิบัติงาน