นพ. จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552

  • วุฒิบัตร

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา , ประเทศไทย, 2559

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

laparoscopic urology


ตารางปฏิบัติงาน