คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.ราชพฤกษ์  มีกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ให้คำปรึกษาตรวจประเมินพัฒนาการ และวินิจฉัย เกี่ยวกับปัญหาด้านการเลี้ยงดู พัฒนาการไม่สมวัย  ซน  สมาธิสั้น   ก้าวร้าว  ปัญหาการเรียน  ร่วมในการบำบัดรักษาโรคทางสมอง  ได้แก่

  • นักแก้ไขการพูด ( Speech therapy)
  • นักกิจกรรมบำบัด (Occupation therapy)