ไข้หวัดใหญ่ อันตรายแต่ป้องกันได้

รู้หรือไม่ ใช้หวัดใหญ่เป็นเชื้อไวรัสในอากาศที่ติดต่อได้ง่ายมากใช้ระยะฝึกตัวเพียง 24 ชั่วโมง อาการเบื้องต้นคล้ายกับไข้หวัดชนิดธรรมดา แต่สามารถทวีความรุนแรงและสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนจนส่งผลถึงชีวิต