โรคฮิต เด็กอนุบาล

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) พบได้ในทุกกลุ่มอายุ

แต่อาการจะรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี รวมถึง

ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกต