📢 ประชาชนทุกสิทธิ ตรวจโควิด ATK ระดับ Professional มาตรฐานโรงพยาบาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง)

เงื่อนไขการรักษา กรณีตรวจพบเชื้อโควิด 

📍 สำหรับผู้ที่มี สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการและครอบครัว ประกันสังคม

ตรวจพบเชื้อโควิด รักษาผ่านระบบ Home Isoletion หรือ Hospitel ไม่มีค่าใช้จ่าย

📍 สำหรับผู้ที่มีสิทธิ ประกันสุขภาพ (สิทธิประกัน เคลมประกันเบิกได้ตามสิทธิกรมธรรม์

เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด) และ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

หากตรวจพบเชื้อโควิด มีความประสงค์เข้ารักษากับโรงพยาบาลราชพฤกษ์

ให้ท่านสำรองจ่ายค่ารักษาโควิดด้วยตนเอง หรือ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาล

ตามสิทธิของท่าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)

งดให้บริการตรวจในกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

📍กลุ่มโรค 608

📍ในสตรีมีครรภ์ 

📍ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

📍เด็กอายุน้อยกว่า 1 ขวบ 

📍ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังควบคุมไม่ได้  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

มือถือ 06 6121 0901