วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ (mission)

เรามุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพที่มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ค่าบริการที่เป็นธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ผู้รับบริการ

ค่านิยมองค์กร (core value)

  1. Integrity: ดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ
  2. Happiness: ใส่ใจความสุขของบุคลากร ร่วมกันพัฒนาความสุขในโรงพยาบาล
  3. Humanized and Holistic Care: การทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา
  4. Thai Hospitality: ต้อนรับด้วยไม่ตรีและดูแลอย่างเอื้ออาทร
  5. Professional: มีความเชี่ยวชาญและให้ความเชื่อมั่นได้ในงานที่รับผิดชอบ