คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

นายแพทย์วสันต์ อภิวัฒนกุล

ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (การตลาดต่างประเทศ)

นางภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร

ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางขนิษฐา ปิดสายะตัง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางสาวสุภาพร สุขี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แพทย์หญิงวีรดา ตรงตรานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

นายยุทธนา วงษ์บำหลาบ

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ

นางสาวสิรีธร ปาลเกิด

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางทัศนีย์ ดวงมาตรพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)

นางปริญญา ศิริแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

นางสุมาลี ถาเอ็นญวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (หน่วยงานพิเศษ)