ผศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526
วุฒิบัตรฯ
  • สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2529
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • รังสีรักษาทุกรูปแบบ
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เคมีบำบัด

ตารางปฏิบัติงาน