รศ.พญ.สุธาสินี สีนะวัฒน์

คลินิกจักษุ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2548
  • อนุสาขาจอตาและวุ้นตา,ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคจักษุทั่วไป
  • โรคเฉพาะด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

7

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม