พญ.ดลฤดี อรุณแสง

คลินิกศัลยกรรม

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556
วุฒิบัตร
  • กุมารศัลยศาสตร์ , ประเทศไทย, 2563
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน