นพ. ศรณ์ ธาตุทอง

แผนกวิสัญญีวิทยา

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

วิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550

  • วุฒิบัตร สาขาฯ

วิสัญญีวิทยา , ประเทศไทย, 2554

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน