นพ.ศรณ์ ธาตุทอง

แผนกวิสัญญีวิทยา

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

วิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วุฒิบัตรฯ
  • วิสัญญีวิทยา , ประเทศไทย, 2554
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป และการให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

ตารางปฏิบัติงาน