คณะกรรมการบริษัท

นายสุธน ศรียะพันธุ์

ประธานกรรมการบริษัท


• วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 23 เมษายน 2563
• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

อายุ
• 77 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• วุฒิบัตรหลักสูตร การรักษาความมั่นคงของชาติ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
•  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Certificate “Health Care Administration And Hospital Management” Galilee Collage, Israel
• Master of Business Administration Alabama A&M University,  U.S.A.

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
• กิจการของรัฐ – ไม่มี –

** ดำรงกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์

รองประธานกรรมการบริษัท

• วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 6 เมษายน 2559
• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2536

ประเภทกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

อายุ
• 67 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว สาขารังสีวินิจฉัย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
• Diploma in Angiography and Interventional Radiology Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์
• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพ Thai CERTC Consortium จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017
Thai Institute of  Directors (IOD)

ตำแหน่งงานในอดีต
• อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา (ปี 2526 – 2562)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน /อื่น ๆ – ไม่มี –
• กิจการของรัฐ – ไม่มี –

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2536

ประเภทกรรมการ
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

อายุ
• 66 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
ราชวิทยาลัยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017
Thai Institute of  Directors (IOD)
• Top Executives Acceleration Program : Sasin Executive Education
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 7/2019” Thai Institute of Directors (IOD)
• Role of Chairman Year 2022 Thai Institute of Directors (IOD)

ตำแหน่งงานในอดีต
อาจารย์ประจำภาควิชาโสต นาสิก
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง

** ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
•  คู่สมรสเป็นผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์

กรรมการบริษัท

• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2536

ประเภทกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

อายุ
• 67 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา นิวเคลียร์รักษา
ราชวิทยาลัยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017
Thai Institute of  Directors (IOD)

ตำแหน่งงานในอดีต
•  รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและอาจารย์ประจำ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ – ไม่มี –
กิจการของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
กรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2536

ประเภทกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ
• 68 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาบัตร วปอ.(วปอ.50)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017
Thai Institute of Director (IOD)

ตำแหน่งงานในอดีต
• อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2554-2555)
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปี 2555-2556)
• อธิบดีกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2556-2559)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน /อื่น ๆ – ไม่มี –
• กิจการของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
– ตำแหน่งประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วาระที่ 2

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
• วันที่แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ : 20 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทกรรมการ
• กรรมการอิสระ

อายุ
• 51 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015
Thai Institute of Director (IOD)
• Board Nomination and Compensation Program รุ่น 8/2019 Thai Institute of Director (IOD)
• Advanced Audit Committee Program รุ่น 25/2017
Thai Institute of Director (IOD)

ตำแหน่งงานในอดีต
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จำกัด (ปี 2558-2562)
• ผู้อำนวยการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี 2558-2562)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน /อื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง
• กิจการของรัฐ – ไม่มี –

ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
• วันที่แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ : 20 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทกรรมการ
• กรรมการอิสระ

อายุ
• 48 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิชาการเงินบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
• MBA Financial Management University of Exeter
• PhD Finance University of Exeter
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Director (IOD)
• Advanced Audit Committee Program 26/2016 Thai Institute of Director (IOD)

ตำแหน่งงานในอดีต
• อาจารย์ประจำวิชาภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2540-2559)
• อาจารย์ประจำวิชา MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2549-2559)
• อนุกรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) (2552-2554)
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง (2553-2554)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน /อื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง
• กิจการของรัฐ จำนวน 1 แห่ง

นายวรเทพ รางชัยกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทกรรมการ
• กรรมการอิสระ

อายุ
• 61 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ เมอร์ซี่ รัฐมิชิแกน
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP) โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
• Harvard Business School : HBS เมืองบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรฝึกอบรม Digital Marketing มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
• Advanced Audit Committee Program (Online) รุ่น 50/2022
Thai Institute of Director (IOD)

ตำแหน่งงานในอดีต
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (ปี 2552 – 2556)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด (ปี 2552 – 2556 )
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ปี 2556 – 2559)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ (ปี 2560 – 2561)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เท็ด พาร์ทเนอร์ส จำกัด
• CEO Group
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน /อื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง
• กิจการของรัฐ -ไม่มี-

นายอดิศร ถาวรธนสาร

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

• เข้ารับตำแหน่งกรรมการ : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประเภทกรรมการ
• กรรมการอิสระ

อายุ
• 44 ปี 

การศึกษาและการอบรม
• ปริญาตรีบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิชาการเงินบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
• ปริญญาโท Master of Business Administration UNIVERSITY OF TEXAS at DALLAS. Texas, USA
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2019 Thai Institute of Director (IOD)
• Risk Management Program (25/2019) : Thai Institute of Director (IOD)
• Board Nomination and Compensation Program (2023) Thai Institute of Director (IOD)


ตำแหน่งงานในอดีต
• รองประธานหัวหน้าฝ่ายงานผลิตภัณฑ์เครดิต
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2551-2557)       
• รองผู้อำนวยการฝ่ายหัวหน้าแผนกบริหารจัดการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(ปี 2555-2560)
• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี 2560-2561)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี 2561-2564)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง (รวมตำแหน่งปัจจุบัน)
• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน /อื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง
• กิจการของรัฐ -ไม่มี-

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

• แต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 1 กันยายน 2564

อายุ
• 28 ปี 

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
• Company Secretary Program (CSP) รุ่น 104/2019
Thai Institute of Director (IOD)
• Company Secretary Program (CSP) รุ่น 104/2019
Thai Institute of Director (IOD)
• หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal Audit) รุ่น 4 โดยสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Healthcare Data Security, Privacy, and Compliance  (Online)
จัดโดย Coursera online courses x Johns Hopkins University
• Effective Minutes Taking  (EMT Online) รุ่น 50/2022
Thai Institute of Director (IOD)
• Board Reporting Program (BRP Online) รุ่น 39/2022
Thai Institute of Director (IOD)
• Company Secretary Program รุ่น 2/2022
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งงานในอดีต
• ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ปี 2562-2564)   
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
     
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• เลขานุการบริษัท (ปี 2564-ปัจจุบัน)
• นักลงทุนสัมพันธ์ (ปี 2564-ปัจจุบัน)
• เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ปี 2562-ปัจจุบัน)
• Legal Manager (ปี 2565-ปัจจุบัน)