ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียด

รายละเอียด

ช่องทางการชำระเงิน

กรณีเงินสด ชำระที่แผนกแคชเชียร์ผู้ป่วยใน ช่วงเวลา 08.00 น.- 21.00 น. หลังเวลา 21.00 น.ชำระที่แผนกแคชเชียร์ผู้ป่วยนอก หรือให้บริการรับชำระที่ห้องพักผู้ป่วยใน (รับเฉพาะเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น)

กรณีบัตรเครดิต รับชำระผ่านเครื่อง EDC รับทุกสถาบันการเงินที่ มี VISA /  MASTER  / UnionPay (ไม่ได้บวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม ) 

กรณี SCAN จ่าย รับชำระที่แผนกแคชเชียร์ผู้ป่วยในช่วงเวลา 08.00 น.- 21.00 น.หลังเวลา 21.00 น.ชำระที่แผนกแคชเชียร์ผู้ป่วยนอก หรือให้บริการรับชำระที่ห้องพักผู้ป่วยใน

กรณีการโอน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ชื่อบัญชี                                 : บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์จำกัด(มหาชน)

เลขที่บัญชี                              : 438-122-399-5

RATCHAPRUEK HOSPITAL BANK DETAIL

Name of Bank                : Bank Of Ayudhya

Swip Code                      : AYUDTHBK

Account Number                : 438-122-399-5

Account Owner                   : RATCHAPRUEK HOSPITAL

Owner address                : RATCHAPRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

                                           456 Mitraphab Rd., Maung Khon Kean Thailand 40000 Tel.043-333-555