Sale!

โครงการตรวจสุขภาพ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2564

3,490 ฿

ล้างค่า

รายละเอียด

การเตรียมตัวรับบริการ:

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

ราคา:

รายการตรวจ :

  • สำหรับคุณผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป (20 รายการ) ราคา 3,490 บาท
  • สำหรับคุณผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป (20 รายการ) ราคา 3,490 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายข้างต้น ให้สิทธิสำหรับ ผู้รับบริการทุกท่าน
  2. กรณีเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก “โปรแกรมปีใหม่ไทยใส่ใจวัยเก๋า” คิดค่าตรวจในราคาปกติของโรงพยาบาล
  3. กรณียกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิคิดราคาเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามโปรแกรม
  4. โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันได้
  5. โปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  6. Code โปรโมชั่น C888888013

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)